Template Template Template
Template Template Biography Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวาย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ลำดับ
วันเดือนปี
ที่ทูลเกล้าฯ
ปริญญากิตติมศักดิ์
สถาบัน

กรกฎาคม
๒๕๒๓
สาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗
กรกฎาคม
๒๕๒๓
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๑๘
ตุลาคม
๒๕๒๓
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
๒๙
ตุลาคม
๒๕๒๓
สังคมสงเคราะห์ศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๑๑
มีนาคม
๒๕๒๔
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๒๘
มกราคม
๒๕๒๕
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
๒๖
กรกฎาคม
๒๕๒๖
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๑๙
กุมภาพันธ์
๒๕๒๗
เทคโนโลยีการเกษตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
๒๖
มีนาคม
๒๕๒๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
๑๐
๑๙
กรกฎาคม
๒๕๒๗
อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑
๒๗
กันยายน
๒๕๒๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๑๒
๑๓
พฤศจิกายน
๒๕๒๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
๑๓
๑๘
ธันวาคม
๒๕๒๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๑๔
๑๑
กรกฎาคม
๒๕๒๘
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาโภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๑๕
๒๑
กันยายน
๒๕๓๐
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๖
๑๔
กรกฎาคม
๒๕๓๑
วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗
๑๓
มีนาคม
๒๕๓๒
ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
๑๘
๑๓
กรกฎาคม
๒๕๓๒
สถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๙
๒๗
กรกฎาคม
๒๕๓๒
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๒๐
๑๗
สิงหาคม
๒๕๓๒
เทคโนโลยี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
๒๑
๒๖
ตุลาคม
๒๕๓๒
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปไทย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๒๒
๑๘
ธันวาคม
๒๕๓๒
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๒๓
๑๘
ธันวาคม
๒๕๓๒
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๒๔
๒๔
มกราคม
๒๕๓๓
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
๒๕

กุมภาพันธ์
๒๕๓๓
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
๒๖

เมษายน
๒๕๓๓
พัฒนบริหารศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
๒๗

เมษายน
๒๕๓๓
พัฒนบริหารศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางการบริหารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
๒๘

กรกฎาคม
๒๕๓๓
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๒๙

สิงหาคม
๒๕๓๓
รัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการระหว่างประเทศและ
การทูต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๓๐
๑๘
ธันวาคม
๒๕๓๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๓๑
๑๘
กรกฎาคม
๒๕๓๔
ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๓๒
๒๒
กรกฎาคม
๒๕๓๔
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๓๓
๒๕
กรกฎาคม
๒๕๓๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๓๔

สิงหาคม
๒๕๓๔
รัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๕

สิงหาคม
๒๕๓๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๓๖
๒๑
กันยายน
๒๕๓๔
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๓๗
๒๙
ตุลาคม
๒๕๓๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
๓๘
๑๐
ธันวาคม
๒๕๓๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๓๙
๑๙
ธันวาคม
๒๕๓๔
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
๔๐
๒๕
ธันวาคม
๒๕๓๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา
๔๑

มกราคม
๒๕๓๕
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔๒
๑๘
ตุลาคม
๒๕๓๖
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๔๓
๒๐
กรกฎาคม
๒๕๓๗
วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๔๔
๒๗
กรกฎาคม
๒๕๓๗
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๔๕

กันยายน
๒๕๓๗
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๔๖
๑๓
พฤศจิกายน
๒๕๓๘
อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๔๗
๑๒
ธันวาคม
๒๕๓๘
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
๔๘
๑๒
ธันวาคม
๒๕๓๘
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๔๙

มกราคม
๒๕๓๙
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๕๐

กรกฎาคม
๒๕๓๙
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาจิตรกรรม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๕๑
๑๖
ธันวาคม
๒๕๓๙
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๕๒
๑๒
มกราคม
๒๕๔๐
พัฒนบริหารศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางสถิติประยุกต์ สาขาการจัดการสารสนเทศและระบบ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
๕๓
๒๗
มกราคม
๒๕๔๐
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๕๔

กรกฎาคม
๒๕๔๐
ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕๕
๒๔
กรกฎาคม
๒๕๔๐
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๕๖
๑๕
กันยายน
๒๕๔๐
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๕๗
๒๔
ตุลาคม
๒๕๔๐
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการรับรู้จากระยะไกล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
๕๘

กรกฎาคม
๒๕๔๑
ทันตแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๕๙
๓๐
กรกฎาคม
๒๕๔๑
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๖๐

มีนาคม
๒๕๔๒
ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษา
สายเทคนิคการศึกษา การศึกษานอกระบบ
สถาบันราชภัฎ
๖๑
๑๔
ตุลาคม
๒๕๔๒
เภสัชศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๖๒
๒๕
ธันวาคม
๒๕๔๒
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๖๓

กุมภาพันธ์
๒๕๔๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
๖๔
๑๔
กุมภาพันธ์
๒๕๔๓
นิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๖๕

กรกฎาคม
๒๕๔๓
สถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสถาปัตยกรรมไทย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๖๖
๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๔๓
คหกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
๖๗
๑๒
ธันวาคม
๒๕๔๓
เภสัชศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๖๘
๑๙
ธันวาคม
๒๕๔๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๖๙
๒๕
ธันวาคม
๒๕๔๓
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๗๐
๑๔
มกราคม
๒๕๔๔
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
๗๑
๒๒
มิถุนายน
๒๕๔๔
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๗๒
๒๘
มิถุนายน
๒๕๔๔
ศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
๗๓

กรกฎาคม
๒๕๔๔
วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๗๔
๑๒
กรกฎาคม
๒๕๔๔
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗๕
๑๘
ตุลาคม
๒๕๔๔
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๗๖
๑๙
พฤศจิกายน
๒๕๔๔
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
๗๗

ธันวาคม
๒๕๔๔
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
๗๘
๑๒
ธันวาคม
๒๕๔๔
ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
๗๙
๑๗
ธันวาคม
๒๕๔๔
เภสัชศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๘๐
๒๑
ธันวาคม
๒๕๔๔
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
บูรพา
๘๑
๒๔
มกราคม
๒๕๔๕
รัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
๘๒

กรกฎาคม
๒๕๔๕
แพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๘๓

สิงหาคม
๒๕๔๕
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีชนบท
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๘๔
๒๑
พฤศจิกายน
๒๕๔๕
แพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๘๕
๑๑
ธันวาคม
๒๕๔๕
สาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
บูรพา
๘๖
๑๑
ธันวาคม
๒๕๔๕
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
๘๗
๑๙
ธันวาคม
๒๕๔๕
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
๘๘
๒๒
มกราคม
๒๕๔๖
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แขนงวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
๘๙
๒๓
มกราคม
๒๕๔๖
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบรรณารักษศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๙๐
๑๘
เมษายน
๒๕๔๖
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๙๑

กรกฎาคม
๒๕๔๖
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๙๒
๑๐
กรกฎาคม
๒๕๔๖
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๓

สิงหาคม
๒๕๔๖
ปรัชญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๙๔
๑๔
ตุลาคม
๒๕๔๖
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๙๕

พฤศจิกายน
๒๕๔๖
สถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๙๖

พฤศจิกายน
๒๕๔๖
สถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๙๗

พฤศจิกายน
๒๕๔๖
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๙๘
๑๕
ธันวาคม
๒๕๔๖
การศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๙๙

ธันวาคม
๒๕๔๖
วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๑๐๐
๑๒
ธันวาคม
๒๕๔๖
ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีไทย
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
๑๐๑
๑๗
ธันวาคม
๒๕๔๖
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัย
บูรพา
๑๐๒
๒๘
มกราคม
๒๕๔๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวรรณกรรม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
๑๐๓
๑๑
มิถุนายน
๒๕๔๗
ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๑๐๔
๒๖
ตุลาคม
๒๕๔๗
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
๑๐๕
๒๖
ตุลาคม
๒๕๔๗
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
๑๐๖
๒๖
ตุลาคม
๒๕๔๗
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐๗

ธันวาคม
๒๕๔๗
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๐๘
๑๐
มกราคม
๒๕๔๘
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
๑๐๙
๑๐
กุมภาพันธ์
๒๕๔๘
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาจีนวิทยา
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
๑๑๐
๑๗
กุมภาพันธ์
๒๕๔๘
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
๑๑๑

มิถุนายน
๒๕๔๘
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๑๑๒

กรกฎาคม
๒๕๔๘
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหิดล
๑๑๓
๑๘
กรกฎาคม
๒๕๔๘
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๑๑๔

กรกฎาคม
๒๕๔๘
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑๕

สิงหาคม
๒๕๔๘
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
๑๑๖

สิงหาคม
๒๕๔๘
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๑๑๗

กันยายน
๒๕๔๘
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวาย

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ลำดับ
วันเดือนปี
ที่ทูลเกล้าฯ
ปริญญากิตติมศักดิ์
สถาบัน
๑๑
พฤษภาคม
๒๕๔๖
อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(The Honorary Degree of
Doctor of Letters,
University of Malaya)
มหาวิทยาลัยมาลายา
ประเทศมาเลเซีย
(University of Malaya,
Malaysia)
๑๔
พฤษภาคม
๒๕๔๖
ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (Distinguished Diploma of Pepperdine University)
มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์
สหรัฐอเมริกา
(Pepperdine University,
U.S.A.)
๑๙
มีนาคม
๒๕๓๐
อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดี (สันสกฤต)
(The Honorary Degree of
Doctor of Literature (Sanskrit) Delhi University)
มหาวิทยาลัยเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย
(Delhi University, Republic of India)
๒๐
มีนาคม
๒๕๓๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(Pedagogy)
มหาวิทยาลัยจุงอัง
สาธารณรัฐเกาหลี
(Chung-Ang University,
Republic of Korea)
๒๗
มีนาคม
๒๕๓๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี
๒๓
กรกฎาคม
๒๕๓๙
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชากฎหมาย
มหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน
สหราชอาณาจักร
(University of Aberdeen,
UK)
๑๒
ธันวาคม
๒๕๔๑
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขากฎหมายมหาชน
(CIVIL LAW)
มหาวิทยาลัยนอร์ททัมเบรีย
สหราชอาณาจักร
(Northumbria University,
UK)
๒๖
พฤศจิกายน
๒๕๔๒
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งเมลเบิร์น
เครือรัฐออสเตรเลีย
(University of Melbourne,
Commonwealth of Australia)
๒๖
พฤศจิกายน
๒๕๔๒
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
เครือรัฐออสเตรเลีย
(University of
New South Wales,
Commonwealth of Australia)
๑๐
๑๓
ธันวาคม
๒๕๔๒
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาอักษรศาสตร์
(Doctor of Letters
(Honoris Causa))
มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม
สหราชอาณาจักร
(University of Buckingham,
UK)
๑๑
๑๓
มีนาคม
๒๕๔๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(An Honorary Doctor Degree)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๒
๑๙
เมษายน
๒๕๔๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันแห่งชาติทางภาษ
าและอารยธรรมตะวันออก
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(Institut National des Langues et
Civilisation Orientaled
INALCO, French Republic)
๑๓
๒๕๔๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยกริฟฟิท
เครือรัฐออสเตรเลีย
(Griffith University,
Commonwealth of Australia)
๑๔
๑๙
กันยายน
๒๕๔๔
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหาร
มหาวิทยาลัยกักกุ ซูอิน
ประเทศญี่ปุ่น
(Gakushuin University,
Japan)
๑๕
๒๕๔๕
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(University of
Hong Kong, People's Republic of China)
๑๖
พฤษภาคม
๒๕๔๘
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์
สหรัฐอเมริกา
(Johns Hopkins University,
U.S.A.
๑๗

กันยายน
๒๕๔๘
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
เครือรัฐออสเตรเลีย
(University of Queensland,Commonwealth of Australia)

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template