พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2561 14:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จำนวน ๓๕๐ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน ต่อจากนั้น

เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน