พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2561 15:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑" ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2561 08:50:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ต่อจากนั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาคเช้า จำนวน ๓,๗๘๐ คน ภาคบ่าย จำนวน ๔,๑๔๐ คน)