พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562 17:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด

 
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562 07:05:00

เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๒ ปี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน