พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2562 17:15:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสงัด จันทร์แช่มช้อย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร