พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 09 มกราคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีพระราชกิจดังนี้ 

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภออรัญประเทศ  
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุข และทรงเปิดวิชชาคาร อรอำไพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์