พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชกิจดังนี้

เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักพยาบาล และทรงเปิด "ตึก ๑๐๐ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา" ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี