พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา  
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพักเก่า ร.ศ.๑๒๐ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา  อำเภอสรรพยา