พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 18:47:00

เสด็จฯ ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ณ ศาลา ๒ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 17:33:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพิรัช มหัทธนานนท์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร  

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 05:48:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่งการกุศล "อักษรฯ จรัล ๑๐๒" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน