พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๓๑๔ คน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น 
 
- เสด็จออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒