พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านของนางเสาร์คำ สามารถ เกษตรกรบ้านร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย