พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีพระราชกิจดังนี้

 
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ บ้านกระบี่เหนือ อำเภอกันทรลักษ์ 
- ทรงเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ