พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีพระราชกิจดังนี้

 
- ทรงเยี่ยมโครงการเขียวทั้งตำบล และโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกก ณ กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองแคน อำเภอสำโรงทาบ  
- ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ 
- ทรงเยี่ยมโครงการผลิตและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ 
- ทรงเยี่ยมโครงการขุดสระน้ำสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลกระหาด อำเภอศีขรภูมิ
- เสด็จฯ ไปพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  แก่ชาวนาในอำเภอจอมพระ และอำเภอท่าตูม ซึ่งประสบภัยแล้งในปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์