พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 09 มีนาคม 2562 14:35:00

เสด็จฯ ไปในงาน "ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ประเสริฐ ณ นคร" เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง