พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 17:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ นายฉั่ว โหย่ว เหลียน คู่สมรส ร่วมเฝ้าฯ ด้วย