พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 08:59:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๐ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒๕ นาย ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี เขาปากทวาร ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์