พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 17:38:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 09:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒