พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 19:38:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ ณ เมรุวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่