พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 14:04:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูปลัดณรงค์ ธมฺมรโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และเจ้าคณะตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าฯ ถวาย และทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๕๒๐ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๖๒ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๔๖ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๕๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย

 
นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นำพระมหาขวัญชัย อคฺคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ถวาย และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
 
คุณหญิงสุจิตรา จิราธิวัฒน์ มงคลกิติ นำคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
 
นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ นักวิชาการเกษตรระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นำนางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จันทบุรี และคณะครู พร้อมด้วยนักเรียน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา นวดดัด จัดสรีระ ให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
พันเอกหญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมอบรม โครงการความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฏาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:04:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓ จำนวน ๕,๓๘๘ คน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ