พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 13:56:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ด้วย

              
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำคณะผู้บริหาร และนายกองค์การนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
              
นายวีระชัย ภิญญาวัธน์ ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
              
นางสาวอสิตา วิมลไชยจิต กรรมการผู้จัดการอสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการที่รีสอร์ตดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
              
นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน นำคณะบุคคล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "The 5th Thai Festival 2018" ณ เมืองคีล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส และสมทบทุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก  
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 08:56:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๔ จำนวน ๔,๘๕๔ คน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

             
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไลพ์ซิก และทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไลพ์ซิก อาทิ จัตุรัสใจกลางเมืองไลพ์ซิก โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์บาค