พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

             
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไลพ์ซิก และทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไลพ์ซิก อาทิ จัตุรัสใจกลางเมืองไลพ์ซิก โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์บาค