พระราชกิจประจำวัน



วันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 15:12:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงานปิดภาคการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 14:06:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘๓ คน ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 08:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย