พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 14:12:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

 
คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
 
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 09:41:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะลูกเสือชาวบ้าน คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะมูลนิธิ สมาคม ชมรม และคณะบุคคล จำนวน ๕๘๐ คณะ รวม ๘,๒๐๕ คน เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสกับผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย

วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 08:10:00

เสด็จฯ ไปยังธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๐๖ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  

 
จากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย พร้อมคู่สมรส เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒