พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2562 18:40:00

เสด็จลง ณ ลานตำหนักหอ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานในงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2562 07:40:00

เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก