พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 17:17:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี 

วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 15:40:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนางสาวกฤชพร กระดังงา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Sciences) ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตท (Colorado State University) สหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 15:22:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าฯ ถวาย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์

 
นางแคธลีน ไฮเน็ค บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน เดอะ เซนต์ รีจิส กาลา ครั้งที่ ๕ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ นำพระภิกษุ และคณะบุคคลผู้ได้รับรางวัลศาสตรเมธี ปี ๒๕๖๑ ซึ่งคัดเลือกโดยมูลนิธิฯ เฝ้า และเฝ้าฯ รับการถวายรางวัล และรับพระราชทาน "รางวัลศาสตรเมธี" ดังนี้
-พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านการสอนบาลี สันสกฤต
-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร สาขาสังคมศาสตร์ ด้านบริหารการจัดการ
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน สาขามนุษยศาสตร์ ด้านบรรณารักษศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ สาขามนุษยศาสตร์ ด้านดนตรีไทย
-นายศักด์ชาย ทัพสุวรรณ สาขากีฬาและนันทนาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ
-รองศาสตราจารย์ประหยัด จิระวรพงศ์ สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
-นางมณฑิรา ศรีงาม สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตร
-นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 14:57:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๖ คณะ เฝ้าฯ