พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 17:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๗ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 09:19:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล