พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2562 15:33:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2562 14:44:00

เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๑๓๕ เลขที่ดิน ๑๘๒ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี