พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 18:16:00

เสด็จออก ณ ห้องโถง เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวารินทร์ บุษบรรณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 16:24:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 14:44:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๗๙ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 14:19:00

เสด็จฯ ไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑๔ จังหวัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
คณะกรรมการจัดงาน "๒ เมษารวมใจ น้อมเกล้าฯ" เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
คณะสโมสรโรตารี่นราธิวาส ภาค ๓๓๓๐ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำข้าราชการระดับสูงของจังหวัดนราธิวาส เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:34:00

เสด็จฯ ไปในงาน "ของดีเมืองนรา" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผู้ชนะการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ