วัตถุประสงค์ของทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ


ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในกิจการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การกีฬา ทหาร ตำรวจ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและอื่นๆ ตามที่ประธานมีพระราชวินิจฉัยเห็นสมควร

กระทรวงการคลังได้รับรอง "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ" ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เงินของทุนฯ ที่ฝากไว้กับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนสามารถรับดอกผลเต็มจำนวนโดยไม่ต้องหักภาษี เช่นเดียวกัน ผู้ที่บริจาคเงินสมทบทุนฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค

"ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ" มีตราสาร มีคณะกรรมการโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน และมีกรรมการอีกห้าคน

การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จะใช้แต่เพียงดอกผลของปีที่ผ่านมา จะไม่ใช้เงินต้น ประธานจะมีรับสั่งให้เหรัญญิก ซึ่งได้รับอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเป็นผู้สั่งจ่ายเงินบริจาคตามพระราชประสงค์