พระราชดำรัส ด้านการพัฒนา


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
27 กันยายน 2561ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก
แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
25 เมษายน 2561ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครพระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
29 มีนาคม 2561ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16
21 กันยายน 2560ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา
ในโอกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช 2559
10 กรกฎาคม 2560ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครการสัมมนาทางวิชาการ
“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
27 มกราคม 2560ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการ“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
20 กันยายน 2559ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558
เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก
17 สิงหาคม 2559ห้องโลตัสสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 5
03 มิถุนายน 2558ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress
หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน”
30 เมษายน 2558อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานครพระราชทานแก่คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
25 กุมภาพันธ์ 2558ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ จังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557
เฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก
21 มกราคม 2558ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
29 เมษายน 2557ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในโอกาสครบ ๒๐ ปี
การก่อตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว
20 มกราคม 2557อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
23 กันยายน 2556ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาสในวโรกาสให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก
27 มีนาคม 2556โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก ปี ๒๕๕๖
21 มกราคม 2556ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
18 มกราคม 2556ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2555
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก
14 มกราคม 2554ศาลาสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสในโอกาสที่พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
26 กุมภาพันธ์ 2553สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มหกรรมสานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ
23 กันยายน 2552ศาลาสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
01 เมษายน 2552ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 96 ปี
24 กันยายน 2551อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
25 กันยายน 2550ศาลาสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสในโอกาสที่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๐
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
11 กรกฎาคม 2550 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตันการประชุมวิชาการนานาชาติ
“ทางเลือกในการพัฒนาและเศรษฐกิจพอเพียง”
Alternative Development and
Sufficiency Economy
28 มีนาคม 2550ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการก่อตั้งองค์กร
The United Nation Economic and Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
27 มีนาคม 2550ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เขตราษฎร์บูรณะ
การสัมมนา
“พัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพร่วมกันเพื่ออนาคต”
“Developing the Power of Youth : Building
a Common Foundation of Quality for the Future”
23 มีนาคม 2550ห้องแกรนด์บอลล์รูม
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
งานฉลองครบรอบ 45 ปี
และพิธีสาบานตนของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
23 พฤศจิกายน 2549สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ
“เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล”
21 พฤศจิกายน 2549ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินการประชุมสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการตามโครงการปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากร และการพัฒนา ครั้งที่ 3
26 กันยายน 2549พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสในโอกาสที่นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน
ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี 2548 และประจำปี 2549
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
10 กรกฎาคม 2549โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรักการประชุมทางวิชาการ ISTR
(International Society for Third Sector)
07 กรกฎาคม 2549ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งาน “60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์”
28 มิถุนายน 2549ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์คการสัมมนา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ :
ดินแดนแห่งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และโอกาสทางการค้า
24 กุมภาพันธ์ 2549ห้องประชุม ๔๐๑ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖งานสัมมนาวิชาการเทิดพระเกียรติ ๑๕๐ ปี
สมเด็จพระเจ้าบรมรวงศ์ เธอ
เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
17 ธันวาคม 2548ศูนย์การค้าสยามพารากอนนิทรรศการ
น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย
25 พฤศจิกายน 2548หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)งานวันครบรอบ ๖๐ ปี องค์การยูเนสโก
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่ง
ทูตสันถวไมตรีองค์การยูเนสโก
20 กันยายน 2548ศาลาสิริกาญจนทักษิณ จังหวัดนราธิวาสในพระราชวโรกาส
ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน
ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2547
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร