ติดต่อกองงานในพระองค์ ฯ

ผู้ประสงค์จะติดต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ควรติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ดังนี้ :


โทรศัพท์ (วันและเวลาราชการ) : ๐๒ ๒๘๐ ๑๖๔๐ – ๑
  • - ติดต่องานการเงินและบัญชี โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๖๒-๖๖๔
  • - ติดต่อสอบถาม-สั่งซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑ - ๙ ต่อ ๖๗๑, ๖๗๗

ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางจดหมาย :

กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต
กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓