เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย

 
ชื่อ: เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ (ภ.ป.ร.๑)
วันเดือนปี
ที่ทรงได้รับ
: พ.ศ. ๒๕๐๖
รายละเอียด: เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดในตระกูลเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า King Bhumibol Adulyadej’s Royal Cypher Medal (Rama IX) มี ๕ ชั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลขึ้น สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาส่วนพระองค์ และให้ตรา “พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พุทธศักราช ๒๔๙๕” ขึ้น เหรียญรัตนาภรณ์ (The Royal Cypher Medal) เหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ นั้น เป็นเหรียญส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาแล้วแต่จะทรงมีพระราชดำริเห็นสมควร เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมเรียกชื่อว่า “เหรียญรจนาภรณ์” สำหรับพระราชทานผู้มีความชอบในพระองค์ นอกจากทรงสร้างเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลของพระองค์แล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๔ และในรัชกาลต่อ ๆ มาก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาลของแต่ละพระองค์ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
 
 
ชื่อ: เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)
วันเดือนปี
ที่ทรงได้รับ
: ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔
รายละเอียด: เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) หรือชื่อย่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri มีชั้นเดียว โดยแบ่งเป็นฝ่ายหน้าและฝ่ายใน มีจำนวน ๒๕ สำรับ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีของการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสืบเนื่องโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้ประดับเป็นเครื่องหมายเชิดชูพระเกียรติยศ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้น เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ว่า “เครื่องขัตติยราชอิสริยยศอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” หลังจากนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้เสียทั้งหมด แล้วตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔” ซึ่งใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน