ตำแหน่ง/ รางวัลเกียรติยศและพระเกียรติคุณ

วัน/เดือน/ปี ชื่อตำแหน่ง/รางวัล สถาบัน/องค์กร ภาพ
07 มิถุนายน พ.ศ.2525วุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Senator) มหาวิทยาลัยอินสบรุก (University of Innsbruck) สาธารณรัฐออสเตรีย
พ.ศ.2531 พระเกี้ยวทองคำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2531 พระราชสมัญญาและโล่พระเกียรติคุณ "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย"คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2532 รางวัลนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
01 มกราคม พ.ศ.2534สมาชิก (Fellow)ราชสมาคมภูมิศาสตร์ (Royal Geographical Society) สหราชอาณาจักร
07 สิงหาคม พ.ศ.2534 เครื่องหมายเทิดพระเกียรติ "คุรุมาตา"มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
31 สิงหาคม พ.ศ.2534 รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ (The 1991 Ramon Magsaysay Award for Public Service)มูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Ramon Magsaysay Award Foundation, Republic of Philippines)
18 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เหรียญอะโครโปลิส ด้านการบริการชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Acropolis Medal for Public Service and Cultural Preservation)องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
16 ตุลาคม พ.ศ.2535 รางวัลดีเด่นด้านโภชนาการ สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน (Honouring Award to the School Agriculture for Lunch Project for its outstanding contribution to nutritional well-being in Thailand)องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
29 มีนาคม พ.ศ.2536 รางวัล "ความสำเร็จแห่งอาเซียน" สาขาบริการชุมชน (The 1992 ASEAN Achievement Award)สถาบันอาเซียน (ASEAN Institute)
01 มกราคม พ.ศ.2537สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)ราชสมาคมภูมิศาสตร์ (Royal Geographical Society) สหราชอาณาจักร
18 พฤษภาคม พ.ศ.2537 รางวัล GAIA International Award 1993Rassegna Internazionale di Cultura Contemporanea di Palermo
พ.ศ.2538 Diplome d ' HonneurLe Club des Chefs des Chefs
พ.ศ.2539สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)สถาบันไอทีซี (The International Institute of Aerospace Survey and Earth Science - ITC) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow)สถาบันเอเชียตะวันออกและอัฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies, University of London) สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2541 รางวัลเฮดเดรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (The 1998 Hadrian Award)World Monuments Fund, U.S.A.
พ.ศ.2542 รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล"มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2542 รางวัล "Arcangelo Cultural Prize"สมาคมวัฒนธรรมอิตาเลียน (Italian Cultural Association)
17 มีนาคม พ.ศ.2543 รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน (The Chinese Language and Culture Friendship Award)กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Education, People's Republic of China)
พ.ศ.2544 ถึง 2548 คณะมนตรี (The Foundation's Council)มูลนิธิเพื่อการศึกษาของผู้ลี้ภัย (The Foundation for the Refugee Education Trust)
24 สิงหาคม พ.ศ.2544 รางวัลวรรณกรรมเพื่อความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศ (The International Literary Prize for Understanding and Friendship)มูลนิธิวรรณกรรมแห่งชาติจีน และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีน (China Literary Foundation and Chinese Writers' Association)
12 เมษายน พ.ศ.2545 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕ สาขาสหวิทยาการสภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ.2546 นักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร๘ กันยายน
พ.ศ.2546 เหรียญเชิดชูเกียรติคุณ มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์กองทุนมิสคอลฟิลด์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
15 กันยายน พ.ศ.2546 พระราชสมัญญาและโล่พระเกียรติคุณ "วิศิษฏศิลปิน"คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
09 ตุลาคม พ.ศ.2546ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยจงซาน (ปัจจุบัน - มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น) (Zhongshan University - Now : Sun Yat-sen University) นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 รางวัลศาสตรเมธี สาขามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาไทยมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
02 ธันวาคม พ.ศ.2546 รางวัลสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๔๖ (The 1993 Universal Peace Award)มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ (Foundation for Development and Peace)
พ.ศ.2547 รางวัลความเป็นผู้นำทางการศึกษานานาชาติ (International Education Leadership Award)บัณฑิตวิทยาลัยสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา (The Graduate School of Education, University of Pennsylvania)
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 รางวัลทูตมิตรภาพ สมาคมมิตรภาพจีนกับต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
21 เมษายน พ.ศ.2547สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member of the School of Psychology and Education)สถาบันจิตวิทยาและการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเตหะราน (School of Psychology and Education, Faculty of Education, University of Tehran) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
19 สิงหาคม พ.ศ.2547 รางวัลดีเด่นด้านการรณรงค์เพื่อการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน (Honorable Plaque for Her Dedication and Outstanding Leadership in the Program of Sustainable Elimination of Iodine Deficiency Disorders in Thailand)The International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD)
11 ตุลาคม พ.ศ.2547ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารในโรงเรียน (Special Ambassador of the United Nations World Food Programme for School Feeding)โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations World Food Programme)
24 มีนาคม พ.ศ.2548ทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโก ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for the Empowerment of Minority Children through Education and Preservation of their Intangible Cultural Heritagองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
เมษายน พ.ศ.2548ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยแห่งชาติยูเรเซีย (L.N. Gumilyov Eurasian National University) กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
กรกฎาคม พ.ศ.2548ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น (Wuhan University) นครหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 รางวัลอินทิรา คานธี ด้านสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา The Indira Gandhi Memorial Trust
26 มกราคม พ.ศ.2549 เหรียญเชิดชูเกียรตินานาชาติแห่งสาธารณรัฐชิลี เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันเกิดของปาโบล เนรูดา กวีชาวชิลี (International Presidential Honor Medal for Centenary of Pablo Neruda)รัฐบาลสาธารณรัฐชิลี
06 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
08 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University of Nationalities) นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
10 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งจีนตอนใต้ (South China Agricultural University) นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
10 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งจีนตอนใต้ (South China University of Technology) นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
12 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยซัวเถา (Shantou University) เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
13 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
13 เมษายน พ.ศ.2549ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (Xiamen University) เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
03 เมษายน พ.ศ.2550ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ (Honorary Director)สถาบันภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกรุงปักกิ่ง (Sirindhorn School of Language and Culture, Beijing Foreign Language Institute) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
13 เมษายน พ.ศ.2550ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
06 เมษายน พ.ศ.2551ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน (Harbin Institute of Technology) นครฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
14 เมษายน พ.ศ.2551 รางวัลนักประดิษฐ์ดีเด่นของโลก คณะกรรมการนานาชาติ IIDC
14 เมษายน พ.ศ.2551 เหรียญ WIPO (World Intellectual Property Organization) พร้อมประกาศนียบัตร ในฐานะ "The Best Women Inventor" จากผลงานเรื่อง "School-based or Whole-school approach"องค์กร WIPO (World Intellectual Property Organization) สมาพันธรัฐสวิส
14 เมษายน พ.ศ.2551 รางวัล "Special Prize Award" พร้อมประกาศนียบัตร จากผลงาน "Best research and innovation in sufficiency and sustainability for School-based (Education for all) or Whole School Approach in Thailand and Remote Sensing"องค์กร KIPA (Korea Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี
20 มีนาคม พ.ศ.2555

 เครื่องอิสริยาภรณ์ ฮีลาล-อี-ปากีสถาน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
30 มีนาคม พ.ศ.2560เครื่องอิสริยาภรณ์ ปัทมภูษัณ ประจำปี ๒๕๖๐รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
15 ตุลาคม พ.ศ.2561รางวัลความสำเร็จสูงสุด (Life-Time Achievement Award)องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
03 ตุลาคม พ.ศ.2563

 รางวัล ผู้นำสตรีโลก ประจำปี 2563

คณะกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก