รางวัลเกียรติยศและพระเกียรติคุณ

รางวัล สถาบนั/องค์กร วันเดือนปีที่ทรงได้รับ รายละเอียด
พระเกี้ยวทองคำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย01 มกราคม 2531กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือ การมอบพระเกี้ยวทองคำ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้สนใจศึกษาภาษาไทย นำภาษาไทยไปใช้ได้ถูกต้อง และผลิตงานเขียนซึ่งมีคุณค่าแก่การศึกษาภาษาไทย รวมทั้งเป็นตัวอย่างอันดีในการใช้ภาษาไทยในวิชาการและงานสร้างสรรค์ โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 และได้มีการมอบพระเกี้ยวทองคำครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2529 อันเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 70 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย พระเกี้ยวทองคำ ในพิธีมอบพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2531 ซึ่งในปีนั้น มีผู้ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำอีก 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
พระราชสมัญญาและโล่พระเกียรติคุณ "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย"คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงศึกษาธิการ01 มกราคม 2531
รางวัลนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย01 มกราคม 2532
เครื่องหมายเทิดพระเกียรติ "คุรุมาตา"มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ07 สิงหาคม 2534
รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการชุมชน ประจำปี มูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ สาธารณรัฐ31 สิงหาคม 2534
(The 1991 Ramon Magsaysay Award for Public Service) ฟิลิปปินส์ (Ramon Magsaysay Award Foundation, Republic of Philippines)01 มกราคม 2534