คณะกรรมการบริหาร ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธาน
นายกิตติ ขันธมิตร กรรมการ
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ กรรมการ
ม.ร.ว. เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน กรรมการ
นางฐาปนา รักติประกร กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวเขมาภร เสมารัตน์ กรรมการและเลขานุการ