บทกวีและบทเพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการเขียนบทกลอนตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ บทกลอนเหล่านี้ ได้แก่ รัก แลจันทร์ ชายทะเลพัทยา และกลางพนา เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานทำนองสำหรับเพลง "รัก" และครูดนตรีได้ร่วมกันแต่งทำนองถวาย เป็นบทเพลงไทยสากลหลายบทเพลงด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงไทยเดิมด้วย เช่น บทร้องสำหรับเพลงเต่าเห่ เพลงปลาทองเถา และ เพลงตับชมสวนขวัญ เป็นต้น


บทกวีและบทเพลง คำร้อง ทำนอง รายละเอียด
เต่าเห่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลง เต่าเห่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง สำหรับเพลงไทยเดิม "เต่าเห่" ใน พ.ศ. ๒๕๑๙

กลางพนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวีชื่อ "กลางพนา" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

ขึ้นพลับพลา - แขกบรเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงขึ้นพลับพลา และเพลงแขกบรเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
 

ความฝันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวี ชื่อ "ความฝัน" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

คืนวันเพ็ญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวี ชื่อ "คืนวันเพ็ญ" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

จีนเด็ดดอกไม้ เถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงจีนเด็ดดอกไม้ เถา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงนี้ ในพุทธศักราช ๒๕๓๓ สำหรับทำนอง เป็นเพลงเก่าของวังบางขุนพรหม

ชมทะเลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวี ชื่อ "ชมทะเล" เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐

ชายทะเลพัทยาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวี ชื่อ "ชายทะเลพัทยา" เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐    

ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายมนตรี ตราโมท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงนี้ ในพุทธศักราช ๒๕๒๘

ดอกบัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวี ชื่อ "ดอกบัว" เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐

แดร๊กคูล่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายประสิทธิ์ ชำนาญไพร
ตับ ชมสวนขวัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงเทวาประสิทธิ์ ดอกไม้ไทร ดอกไม้ไพร ดอกไม้ร่วง ไทรหวน มาลีหวน คลื่นกระทบฝั่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงนี้ ในพุทธศักราช ๒๕๒๘

เต่ากินผักบุ้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลง เต่ากินผักบุ้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแต่งบทร้องเพลง เต่ากินผักบุ้ง ซึ่งเป็นเพลงลาส่งท้ายในการบรรเลง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะทรงศึกษาอยู่ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทะเลหนาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายสง่า อารัมภีร
ไทยดำเนินดอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงลาวดำเนินทราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

นกกระจอกทอง - น้ำลอดใต้ทราย - ตะบองกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงนกกระจอกทอง เพลงน้ำลอดใต้ทราย และเพลงตะบองกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

นกขมิ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนรัญชรา
บทกวีสวนหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ "บทกวีสวนหลวง" และทรงนำอ่านบทกวี ในงาน "สวนหลวงทิพย์กวี" อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙" วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะผู้จัดทำ หนังสือ "สวนหลวงทิพย์กวี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ"  อัญเชิญ "บทกวีสวนหลวง" ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือดังกล่าว  และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ นาวาเอกสุรธัช บุนนาค จัดทำพระราชนิพนธ์ "บทกวีสวนหลวง" เป็นภาคภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า "A Poetry in the Royal Garden"

หนังสือ "สวนหลวงทิพย์กวี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ" รวบรวมบทกวีทั้งของไทยและชาติต่างๆ ที่จัดกิจกรรมอ่านบทกวี ในงาน "สวนหลวงทิพย์กวี" ณ สวนหลวง ร. ๙

จัดพิมพ์โดย คณะผู้จัดทำหนังสือสวนหลวงทิพย์กวี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสวนหลวงทิพย์กวี ที่มี ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ "

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓
ISBN : 974-85725-8-7 ปกแข็ง
ISBN : 974-85725-9-5 ปกอ่อน

บิดา

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวี "บิดา" ในพุทธศักราช ๒๕๑๐

     บทกวีพระราชนิพนธ์ "บิดา" พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือต่างๆ ได้แก่

  • "จิตรลดารวมใจ"  โรงเรียนจิตรลดาจัดพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองที่โรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี
  • "เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จัดพิมพ์น้อมเกล้า ฯ ถวายเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๑ เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปลาทอง เถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงปลาทอง เถา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงนี้ ในพุทธศักราช ๒๕๒๐

ปิตุเรศมารดรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายสง่า อารัมภีร
ไปไกลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - คลื่นกระทบฝั่งนายประยูร เวชชประสิทธิ์
พระราชาเป็นประมุขของประชาชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

พระอาทิตย์ชิงดวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

พัดชา - นางนาค - ขึ้นพลับพลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงพัดชา - นางนาค - ขึ้นพลับพลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘

ฟังเพลงกวีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร พิรุณ
เมนูไข่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่ทำจากไข่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทำนองเพลง "เมนูไข่" ใน พ.ศ. ๒๕๓๘

    

ไม่ลืมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - คลื่นกระทบฝั่งนายพนม เพชรสงคราม
ยามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวี ชื่อ "ยามจาก" ในพุทธศักราช ๒๕๑๐

รักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทำนองสำหรับเพลง "รัก" ใน พ.ศ. ๒๕๓๗

รักร้างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายนคร ถนอมทรัพย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวี ชื่อ "รักร้าง" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ลมพัดชายเขา - กล่อมนารี - สร้อยเพลงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงลมพัดชายเขา ๒ ชั้น เพลงกล่อมนารี ๒ ชั้น และเพลงสร้อยเพลง ๒ ชั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
 

ลอยกระทงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช-นิพนธ์บทกวีชื่อ "ลอยกระทง" เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐

เลอ ปา เดอ มง แปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส "Le pas de mon père" (อ่านว่า "เลอ ปา เดอ มง แปร์" หมายถึง รอยเท้าของพ่อ) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙

แลจันทร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวี ชื่อ "แลจันทร์" เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐     

โลกปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายนคร ถนอมทรัพย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ฉันท์ วิชชุมมาลา ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยได้จัดทำเทปเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดมณีพลอยร้อยแสง ได้อัญเชิญฉันท์บทนี้มาประพันธ์ทำนอง และเป็นเพลงหนึ่งในเทปชุดนี้ 

วิหคเหินเถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงวิหคเหินเถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ส้มตำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง "ส้มตำ" ซึ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

สมิงทอง - จำปานารี - ลมพัดชายเขาเถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงสมิงทอง ๒ ชั้น เพลงจำปานารี ๒ ชั้น และเพลงลมพัดชายเขาเถา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
 

เสียดายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำเทปเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้อัญเชิญบทกลอนนี้ไปเป็นเพลงหนึ่งในเทปชุดนี้

หนาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - คลื่นกระทบฝั่งนายสมาน กาญจนผลิน
หวนคิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - คลื่นกระทบฝั่งนาวาอากาศเอกสมชาย ขาวสำอางค์
อกทะเลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงอกทะเล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

อนงค์สุชาดาเถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงอนงค์สุชาดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

อาทรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนรัญชรา
อาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงชมดงกลาง เพลงลีลากระทุ่ม เพลงสะสม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

ไอยราชูงวงเถาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพลงไทยเดิม เพลงไอยราชูงวง ๓ ชั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

ฮิบู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส "Hibou" (อ่านว่า "ฮิบู" หมายถึง นกฮูก) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๗