การศึกษาดูงาน/การประชุมสัมมนา


วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่
01 พฤศจิกายน 2526การประชุมแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๔ เกี่ยวกับโภชนาการ (The 4th Asian Congress of Nutrition)ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
05 พฤษภาคม 2523การประชุมเรื่อง "งานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย" 5-9 พฤษภาคม 2523จัดโดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร