พระราชดำรัส


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
11 ธันวาคม 2560พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
28 พฤศจิกายน 2560โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. 2560
19 ตุลาคม 2560Pathumwan Princess Hotel, Pathumwan District, BangkokTroisième Colloque International de Bangkok 2017
<< Enseigner le français : s’engager pour innover>>
17 ตุลาคม 2560หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
“เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”
10 ตุลาคม 2560ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
“อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต”
21 กันยายน 2560ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา
ในโอกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช 2559
01 กันยายน 2560ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560
21 กรกฏาคม 2560โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
10 กรกฏาคม 2560ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครการสัมมนาทางวิชาการ
“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
03 กรกฏาคม 2560มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
03 มิถุนายน 2560อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
02 มิถุนายน 2560บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีพิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบ ๕ ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
12 เมษายน 2560หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 14
29 มีนาคม 2560ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
“สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
29 มีนาคม 2560ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15
15 มีนาคม 2560ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานจุฬา ฯ วิชาการ ๖๐
“จุฬา ฯ เอ็กซ์โป – จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”
13 มีนาคม 2560อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการประชุมวิชาการประจำปี 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข”
06 มีนาคม 2560ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3
01 มีนาคม 2560อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 40 และ 41
03 กุมภาพันธ์ 2560วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
27 มกราคม 2560ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการ“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
06 มกราคม 2560โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017
28 ธันวาคม 2559สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 2559โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
18 ตุลาคม 2559ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
“โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Proactive Nutrition for Sustainability
12 ตุลาคม 2559โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ “All about critical care”
06 ตุลาคม 2559อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 กันยายน 2559ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558
เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก
15 กันยายน 2559ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช 2559
04 กันยายน 2559โรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงคอก อะ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่ของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 10
ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ครั้งที่ 17
“วิธีแก้ปัญหาดิจิทัลงานทันตกรรมประดิษฐ์”
01 กันยายน 2559โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
19 สิงหาคม 2559ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติ
“ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์”
มหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
18 สิงหาคม 2559หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการของมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
“คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา”
17 สิงหาคม 2559ห้องโลตัสสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 5
04 สิงหาคม 2559โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559
29 กรกฏาคม 2559โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวังการประชุมและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
22 ตุลาคม 2558พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2558
24 กรกฏาคม 2558โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติ
“ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 2
23 กรกฏาคม 2558โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ
การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สู่โรงเรียนเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
“สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ”
16 กรกฏาคม 2558โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
16 กรกฏาคม 2558โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ปาฐกถาในงานโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
เฉลิมพระเกียรติโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
“สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย”
07 กรกฏาคม 2558โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
“ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือความฝัน”
(Vaccine security, Real or a Dream)
06 กรกฏาคม 2558อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2558
25 มิถุนายน 2558เรือสำราญในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่พระราชดำรัส
ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดถวาย
04 มิถุนายน 2558ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิ
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘:
จุฬา ฯ - รามา ฯ - ศิริราช ฯ
Joint Conference in Medical Sciences 2015 (JCMS 2015)
Health Equity through Innovation and Collaboration
03 มิถุนายน 2558ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress
หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน”
22 พฤษภาคม 2558อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
“อาเซียนสูงวัยอย่างทรงพลัง 2558”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานครพระราชทานแก่คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
31 มีนาคม 2558ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
30 มีนาคม 2558ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร”