พระราชดำรัส


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 5
“ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ”
29 ตุลาคม 2561ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน”
17 ตุลาคม 2561พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10 ตุลาคม 2561ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครงานนิทรรศการ "CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018"
09 ตุลาคม 2561ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
“โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี”
27 กันยายน 2561ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก
แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
11 กันยายน 2561อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
22 สิงหาคม 2561อาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา 2560
14 สิงหาคม 2561ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
10 สิงหาคม 2561ห้อง Lotus Suite 5-7
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
01 สิงหาคม 2561ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561
“ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ (Moving forward through Aged Society)”
18 กรกฎาคม 2561หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
“วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม”
07 มิถุนายน 2561โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018
01 มิถุนายน 2561โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครงาน “หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”
24 พฤษภาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
23 พฤษภาคม 2561โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
“งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”
25 เมษายน 2561ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครพระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
30 มีนาคม 2561หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
29 มีนาคม 2561ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16
27 มีนาคม 2561ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ชั้น ๘ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
09 มีนาคม 2561ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของ สวทช.
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
07 กุมภาพันธ์ 2561วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 39
11 ธันวาคม 2560พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
28 พฤศจิกายน 2560โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. 2560
19 ตุลาคม 2560Pathumwan Princess Hotel, Pathumwan District, BangkokTroisième Colloque International de Bangkok 2017
<< Enseigner le français : s’engager pour innover>>
17 ตุลาคม 2560หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
“เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”
10 ตุลาคม 2560ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
“อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต”
21 กันยายน 2560ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา
ในโอกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีพุทธศักราช 2559
01 กันยายน 2560ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560
21 กรกฎาคม 2560โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
10 กรกฎาคม 2560ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครการสัมมนาทางวิชาการ
“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
03 กรกฎาคม 2560มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
03 มิถุนายน 2560อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
02 มิถุนายน 2560บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีพิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบ ๕ ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
12 เมษายน 2560หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 14
29 มีนาคม 2560ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
“สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
29 มีนาคม 2560ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15
15 มีนาคม 2560ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานจุฬา ฯ วิชาการ ๖๐
“จุฬา ฯ เอ็กซ์โป – จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”
13 มีนาคม 2560อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการประชุมวิชาการประจำปี 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข”
06 มีนาคม 2560ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3
01 มีนาคม 2560อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 40 และ 41
03 กุมภาพันธ์ 2560วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
27 มกราคม 2560ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการ“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
06 มกราคม 2560โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017
28 ธันวาคม 2559สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 2559โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
18 ตุลาคม 2559ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
“โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Proactive Nutrition for Sustainability
12 ตุลาคม 2559โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ “All about critical care”
06 ตุลาคม 2559อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 กันยายน 2559ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558
เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก