พระราชดำรัส ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
06 มีนาคม 2560ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3
19 สิงหาคม 2559ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติ
“ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์”
มหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
29 กรกฎาคม 2559โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวังการประชุมและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
16 กุมภาพันธ์ 2558ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 2
12 มิถุนายน 2557โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓
10 มีนาคม 2557ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดน่าน
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”
20 ธันวาคม 2556ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จั
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
02 กันยายน 2554ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะการประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
01 มีนาคม 2553ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ
การสัมมนา ไทย-จีน
เรื่อง “ปณิธานสีเขียว เพื่อชนบทสะอาด”
11 กุมภาพันธ์ 2552ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
การสัมมนาเรื่อง
“สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
24 กันยายน 2550ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทรงปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง
"พื้นที่พรุ : การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต"
09 กุมภาพันธ์ 2548ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม หัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"