ความเป็นมาของทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ


Charity Fund Banner

นับเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ที่พสกนิกรชาวไทยต่างทราบตระหนัก และชื่นชมในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ จึงร่วมใจกันสละทรัพย์ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่างๆ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนขาดแคลน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการศึกษาของเยาวชนไทยในท้องถิ่นห่างไกล ส่งเสริมการเรียนต่อระดับสูง ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานการกุศลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ เป็นต้น

มาบัดนี้ เงินทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมาก จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้น พระราชทานนามทุนว่า "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ" เพื่อจะนำเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขยายขอบข่ายกว้างขวางขึ้น ดังที่ระบุไว้ในตราสาร