ติดต่อสอบถาม


ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์ 02-280-3581-9 ต่อ 662-664
โทรสาร 02-281-7089