ปริญญากิตติมศักดิ์ในประเทศไทย

ปริญญากิตติมศักดิ์ วันเดือนปีที่ทูลเกล้าฯ สถาบัน
สาธารณสุขศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์03 กรกฎาคม 2523มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม17 กรกฎาคม 2523มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์18 ตุลาคม 2523สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์29 ตุลาคม 2523มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย11 มีนาคม 2524มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย28 มกราคม 2525มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์26 กรกฎาคม 2526มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร19 กุมภาพันธ์ 2527สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์26 มีนาคม 2527มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
อักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์19 กรกฎาคม 2527จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์27 กันยายน 2527มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์13 พฤศจิกายน 2527มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก18 ธันวาคม 2527มหาวิทยาลัย ศิลปากร
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาโภชนศาสตร์11 กรกฎาคม 2528มหาวิทยาลัย มหิดล
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาดุริยางคศาสตร์21 กันยายน 2530มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์14 กรกฎาคม 2531จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์13 มีนาคม 2532มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
สถาปัตยกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์13 กรกฎาคม 2532จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขามานุษยวิทยา27 กรกฎาคม 2532มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เทคโนโลยี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์17 สิงหาคม 2532สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปไทย26 ตุลาคม 2532มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์18 ธันวาคม 2532มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์18 ธันวาคม 2532มหาวิทยาลัย รามคำแหง
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์24 มกราคม 2533มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร08 กุมภาพันธ์ 2533วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร
พัฒนบริหารศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางพัฒนาสังคม01 เมษายน 2533สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางการบริหารการพัฒนา01 เมษายน 2533สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม05 กรกฎาคม 2533มหาวิทยาลัย มหิดล
รัฐศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการระหว่างประเทศและ การทูต02 สิงหาคม 2533มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์18 ธันวาคม 2533มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์18 กรกฎาคม 2534มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา22 กรกฎาคม 2534มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย25 กรกฎาคม 2534มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์01 สิงหาคม 2534จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา08 สิงหาคม 2534มหาวิทยาลัย มหิดล
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเกษตรศาสตร์21 กันยายน 2534มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์29 ตุลาคม 2534มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน10 ธันวาคม 2534มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเกษตรศาสตร์19 ธันวาคม 2534มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์25 ธันวาคม 2534มหาวิทยาลัย บูรพา
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์02 มกราคม 2535มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์18 ตุลาคม 2536สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ20 กรกฎาคม 2537มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาคอมพิวเตอร์27 กรกฎาคม 2537มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเกษตรศาสตร์08 กันยายน 2537มหาวิทยาลัย นเรศวร
อักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์13 พฤศจิกายน 2538มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาไทยคดีศึกษา12 ธันวาคม 2538มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม12 ธันวาคม 2538มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์08 มกราคม 2539มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาจิตรกรรม05 กรกฎาคม 2539มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์16 ธันวาคม 2539มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
พัฒนบริหารศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางสถิติประยุกต์ สาขาการจัดการสารสนเทศและระบบ12 มกราคม 2540สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์27 มกราคม 2540มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาดุริยางคศิลป์ไทย09 กรกฎาคม 2540จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาพฤกษศาสตร์24 กรกฎาคม 2540มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาและวรรณคดีไทย15 กันยายน 2540มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการรับรู้จากระยะไกล24 ตุลาคม 2540มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ทันตแพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์02 กรกฎาคม 2541มหาวิทยาลัย มหิดล
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน30 กรกฎาคม 2541มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา  สายเทคนิคการศึกษา การศึกษานอกระบบ01 มีนาคม 2542สถาบันราชภัฎ
เภสัชศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์14 ตุลาคม 2542มหาวิทยาลัย มหิดล
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภูมิศาสตร์25 ธันวาคม 2542มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเทคโนโลยีการบริหาร06 กุมภาพันธ์ 2543สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์14 กุมภาพันธ์ 2543มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สถาปัตยกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสถาปัตยกรรมไทย05 กรกฎาคม 2543มหาวิทยาลัย ศิลปากร
คหกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาคหกรรมศาสตร์22 พฤศจิกายน 2543มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
เภสัชศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์12 ธันวาคม 2543มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป19 ธันวาคม 2543มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์25 ธันวาคม 2543มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม14 มกราคม 2544สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์22 มิถุนายน 2544มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาพุทธศาสตร์28 มิถุนายน 2544มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์03 กรกฎาคม 2544มหาวิทยาลัย มหิดล
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์12 กรกฎาคม 2544จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์18 ตุลาคม 2544สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาไทยคดีศึกษา19 พฤศจิกายน 2544มหาวิทยาลัย ทักษิณ
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาจีน04 ธันวาคม 2544มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์12 ธันวาคม 2544มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
เภสัชศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์17 ธันวาคม 2544มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ21 ธันวาคม 2544มหาวิทยาลัย บูรพา
รัฐศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)24 มกราคม 2545มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
แพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์04 กรกฎาคม 2545มหาวิทยาลัย มหิดล
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเทคโนโลยีชนบท02 สิงหาคม 2545มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์21 พฤศจิกายน 2545มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
สาธารณสุขศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์11 ธันวาคม 2545มหาวิทยาลัย บูรพา
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ11 ธันวาคม 2545มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาชีววิทยา19 ธันวาคม 2545มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แขนงวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ22 มกราคม 2546มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบรรณารักษศาสตร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ23 มกราคม 2546มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวรรณคดีไทย18 เมษายน 2546มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคนิคการแพทย์)03 กรกฎาคม 2546มหาวิทยาลัย มหิดล
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์10 กรกฎาคม 2546จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาเทคโนโลยี)01 สิงหาคม 2546มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวรรณคดีไทย14 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสถาปัตยกรรม06 พฤศจิกายน 2546สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน06 พฤศจิกายน 2546สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์07 พฤศจิกายน 2546สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การศึกษา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา15 ธันวาคม 2546มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ01 ธันวาคม 2546มหาวิทยาลัย นเรศวร
ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาดนตรีไทย12 ธันวาคม 2546มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาจีน17 ธันวาคม 2546มหาวิทยาลัย บูรพา
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวรรณกรรม28 มกราคม 2547มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาโบราณคดี11 มิถุนายน 2547มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค26 ตุลาคม 2547มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค26 ตุลาคม 2547มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขายุทธศาสตร์  การพัฒนาภูมิภาค26 ตุลาคม 2547มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย03 ธันวาคม 2547มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์10 มกราคม 2548มหาวิทยาลัย รามคำแหง 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาจีนวิทยา10 กุมภาพันธ์ 2548มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการศึกษาปฐมวัย17 กุมภาพันธ์ 2548มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม01 มิถุนายน 2548มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 08 กรกฎาคม 2548มหาวิทยาลัย มหิดล 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 18 กรกฎาคม 2548จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 01 กรกฎาคม 2548มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา01 สิงหาคม 2548มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม04 สิงหาคม 2548มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา01 กันยายน 2548มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด
อักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (The Honorary Degree of  Doctor of Letters University of Malaya)11 พฤษภาคม 2546มหาวิทยาลัยมาลายา  ประเทศมาเลเซีย (University of Malaya   Malaysia)