พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 09:10:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนตามโครงการประกวด การทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบปีที่ ๔๒ ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 09:00:00พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 14:10:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตร การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 09:45:00ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ มีพระราชกรณียกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปในพิธีสมโภชฉลองพระพุทธรูปปางเปิดโลก ความสูง ๓๒ เมตร ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 13:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 15:00:00เสด็จออก ณ วังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฟรันเชสกา อันเดรอีนี กาลันตี (Mrs. Francesca Andreini Galanti) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย 
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 17:00:00เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพิชัย รัตตกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. และคุณหญิงจรวย รัตตกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 05:30:00เสด็จฯ กลับจากการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 09:00:00เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และ คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ 
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 17:30:00เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อตั้งทุนการศึกษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ระหว่าง Professor Dame Sally David และ Sir Gregory Paul Winter ผู้แทนทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ กับศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานเงินแก่ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงรับรองด้วย