พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 17:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2563 17:51:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2563 09:08:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 
นายพรชัย เวสสธาดา นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ นำ คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล "เดอะ ซีซั่นส์" เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการดำเนินงานของสโมสรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
 
นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2563 09:30:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายภคิน อัศวภาณุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์เชิงธรณีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2563 08:54:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ "คูโบต้าฟาร์ม" และทรงเปิด "อาคารเกษตรชัยพัฒน์" อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี