พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตําบลนาใน อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 13:06:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตําบลโพนบก อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๑๐๓๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 09:02:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 13:31:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 14:01:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)