พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2563 14:09:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ และผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 17:21:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 17:42:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 14:29:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 14:45:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ดังนี้

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

นายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายเกออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่