พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:31:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 11:51:00

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 15:41:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม  
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:15:00

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 12:25:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 14:29:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 09:23:00

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 12:20:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันเสาร์ที่ 08 มกราคม 2565 14:55:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕ และทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก