พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 09:09:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 14:11:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 08:56:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่สอง ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๓๘๕ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 15:30:00

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร "นิทรรศการเซรามิกร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เกาหลี ๒๐๒๒"  จัดโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลี ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 16:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันแรก ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๓๕๒ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

โอกาสนี้ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 08:48:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนโรงงานยาสูบ ๒ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 09:43:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว