พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านของนางเสาร์คำ สามารถ เกษตรกรบ้านร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๓๑๔ คน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น 
 
- เสด็จออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อกท. ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เสด็จฯ ไปทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

- เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ  
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 05:48:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่งการกุศล "อักษรฯ จรัล ๑๐๒" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 17:33:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพิรัช มหัทธนานนท์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร