พระราชดำรัส ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
29 ตุลาคม 2561ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน”
10 ตุลาคม 2561ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครงานนิทรรศการ "CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018"
01 มิถุนายน 2561โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครงาน “หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”
09 มีนาคม 2561ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของ สวทช.
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
17 ตุลาคม 2560หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
“เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”
06 มกราคม 2560โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการ Thailand International Science Fair 2017
30 พฤศจิกายน 2559โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
04 สิงหาคม 2559โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559
30 มีนาคม 2558ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร”
30 มีนาคม 2558ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีงานสัมมนาและนิทรรศการ
“60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
02 ธันวาคม 2557โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่นการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีพัฒนาอาเซียน”
24 เมษายน 2557หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
31 มีนาคม 2557ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ตุลาคม 2556ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
09 เมษายน 2556ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ทรงเปิดศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศนานาชาติสิรินธร
30 มีนาคม 2556ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 กุมภาพันธ์ 2556ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาวิชาการไทย – จีน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
Science and Technology for Sustainable Rural Development
23 มีนาคม 2555ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานประชุมประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“รู้สู้พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
09 สิงหาคม 2554ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนางาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554”
11 กรกฎาคม 2554Chulalongkorn University Auditorium, Pathumwan DistrictThe Opening Ceremony of
The 42nd International Physics Olympiad
27 เมษายน 2554หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
24 มีนาคม 2554ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี
งานประชุม ประจำปี 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ”
18 พฤศจิกายน 2553อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี Nano Thailand 2010
26 ตุลาคม 2553ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
09 สิงหาคม 2553ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนางาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553”
09 สิงหาคม 2552ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานีงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552
01 มิถุนายน 2552ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานมหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่อง “อนาคตพลังงานไทย สู้ภัยเศรษฐกิจโลก”
20 พฤศจิกายน 2551โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่งานสัมมนาและนิทรรศการ “12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ”
ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
31 ตุลาคม 2551ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
12 กันยายน 2550 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสมิติเวช ๒๕๕๐
“การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา”
10 สิงหาคม 2550ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนางาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐”
“วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม”
28 มีนาคม 2550อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
การประชุมประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2550
“เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
26 มีนาคม 2550จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมสัมมนาทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
16 มีนาคม 2550ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จ. ปทุมธานี
การประชุมวิชาการ
“The 2007 HCMR Congress in Bangkok”
11 ตุลาคม 2549ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
11 สิงหาคม 2549ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2549
02 สิงหาคม 2549โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสการประชุมกฎหมายอวกาศประจำปี 2549
Space Law Conference 2006
30 มีนาคม 2549อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
การประชุมประจำปี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ประจำปี ๒๕๔๙
12 ธันวาคม 2548หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ไทย – อเมริกา
เรื่อง “การพัฒนาสาขาวิชาการวิศวกรรมชีวเวช
ในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล”
และทรงเปิดนิทรรศการ
“ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมชีวเวช”
08 พฤศจิกายน 2548ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์“มหกรรมการประชุมทางวิชาการและ
การแสดงเทคโนโลยีของเยอรมนี ครั้งที่ ๘“
(จีทีเอส ๐๕)
31 ตุลาคม 2548โรงแรมรามาการ์เด้นท์การประชุมวิชาการนานชาติ
“สาหร่ายภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔“
(The Fourth Asian Pacific Phycological Forum)
18 ตุลาคม 2548อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ (วทท. ๓๑)
23 สิงหาคม 2548ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548
09 สิงหาคม 2548ห้องประชุมควีนส์ปาร์ค โรงแรมอิมพีเรียลการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ
เรื่อง “ทันตกรรมประดิษฐ์ในโลกที่แตกต่าง :
การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
Prosthetic Dentistry in the World of Difference :
"Life – Long Learning”
27 มีนาคม 2548อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีการประชุมประจำปี 2548 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
23 มีนาคม 2548ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรม
ในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
11 มีนาคม 2548โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิตการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
22 พฤศจิกายน 2547ห้องแกรนด์นันทาบอลล์รูม โรงแรมเชอราตัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การประชุมรีโมทเซนซิ่งแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25
19 ตุลาคม 2547ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐
25 มิถุนายน 2547อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
งานครบรอบปีที่ 12
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และการประชุมประจำปีเรื่อง
“นาโนเทคโนโลยี : ความท้าทายของประเทศไทย"
12 กุมภาพันธ์ 2547ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานครงานสัมมนา
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา :
ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
03 กุมภาพันธ์ 2547ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร.
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
27 มกราคม 2547หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “เซลล์แสงอาทิตย์” ครั้งที่ ๑๔
“14th International Photovoltaic Science and
Engineering Conference” (PVSEC-14)