พระปรีชาสามารถด้านภาษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาเยอรมัน ทรงมีพระราชดำริว่าการเรียนรู้ภาษาให้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จะเป็นโอกาสให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้กว้างขวาง เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวในภาษานั้น ๆ ได้ เกิดความเชี่ยวชาญในภาษา นำไปสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชาติแต่ละภาษา