สมาคม สถาบัน และองค์กรในพระราชูปถัมภ์

สถาบัน/องค์กร วันเดือนปีที่ทรงรับ รายละเอียด
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี26 ธันวาคม 2532 (วันที่เสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์)โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของบุตรหลาน ข้าราชการ ทหาร และประชาชนในเรื่องสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ด้วยความร่วมมือของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจังหวัดนครนายก จัดตั้งโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บริเวณประตูหน้าของโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพื้นที่จำนวน 72 ไร่ วันที่ 26 ธันวาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนปิยชาติพัฒนา” พระราชทานมงกุฎประจำพระองค์เป็นตราประจำโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 299 คน ปัจจุบันโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 72 ไร่ เขตพื้นที่บริการ มี 8 หมู่บ้าน ในตำบลพรหมณี ได้แก่ หมู่ 4 ,5, 6, 9, 13, 14, 15, และ17 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 http://www.piyachart.ac.th/
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2 กันยายน 2519สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับอนุญาตเป็นทางการให้ก่อตั้งได้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2497 ในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณญาณวโรดม และ ม.จ.ชัชชวลิต เกษมสันต์ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 1346 ถ.อาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 การดำเนินงานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการ 25 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ทั่วประเทศ มีวาระคราวละ 2 ปี มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อกำหนดกิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยนายกสมาคมฯ หรืออุปนายก เป็นประธานการประชุมทุกครั้ง http://tla.or.th/