พระราชดำรัส ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2561โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 5
“ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ”
17 ตุลาคม 2561พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
09 ตุลาคม 2561ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
“โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี”
14 สิงหาคม 2561ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
01 สิงหาคม 2561ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561
“ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ (Moving forward through Aged Society)”
27 มีนาคม 2561ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ชั้น ๘ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
11 ธันวาคม 2560พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10 ตุลาคม 2560ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
“อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต”
01 กันยายน 2560ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560
21 กรกฎาคม 2560โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
13 มีนาคม 2560อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการประชุมวิชาการประจำปี 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข”
01 มีนาคม 2560อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 40 และ 41
18 ตุลาคม 2559ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
“โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Proactive Nutrition for Sustainability
12 ตุลาคม 2559โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ 19
ในหัวข้อ “All about critical care”
06 ตุลาคม 2559อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กันยายน 2559ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช 2559
04 กันยายน 2559โรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงคอก อะ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่ของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 10
ร่วมกับการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ครั้งที่ 17
“วิธีแก้ปัญหาดิจิทัลงานทันตกรรมประดิษฐ์”
22 ตุลาคม 2558พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2558
23 กรกฎาคม 2558โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ
การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สู่โรงเรียนเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
“สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ”
07 กรกฎาคม 2558โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
“ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือความฝัน”
(Vaccine security, Real or a Dream)
06 กรกฎาคม 2558อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2558
04 มิถุนายน 2558ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิ
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘:
จุฬา ฯ - รามา ฯ - ศิริราช ฯ
Joint Conference in Medical Sciences 2015 (JCMS 2015)
Health Equity through Innovation and Collaboration
27 มีนาคม 2558ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36 และ 37
24 มีนาคม 2558คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทรงเปิด “โครงการยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
22 ตุลาคม 2557พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
06 ตุลาคม 2557ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8
เรื่อง “โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
17 กันยายน 2557โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
ประจำปีพุทธศักราช 2557
21 กรกฎาคม 2557ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง “ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557”
“Healthcare for the AEC”
16 มิถุนายน 2557อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53
ร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
14 มีนาคม 2557มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๓๔ และ ๓๕
24 ตุลาคม 2556ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ หัวข้อ
“เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย”
The conference on Preparing Thailand for the Aging Society
22 ตุลาคม 2556พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปีพุทธศักราช 2552 และประจำปีพุทธศักราช 2556
07 ตุลาคม 2556ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
เรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน :
Food and Nutrition Security in ASEAN Context”
11 กันยายน 2556ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิทการประชุมวิชาการ
“Optimize the Quality of Life for all Generations”
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท
และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
08 กรกฎาคม 2556อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 31
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
25 เมษายน 2556ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
เรื่อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบำบัดในระบบปฐมภูมิ”
29 มีนาคม 2556มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 32 และ 33
20 มีนาคม 2556อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
16 มีนาคม 2555ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
22 กันยายน 2554อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
การประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ประจำปี 2554
05 กันยายน 2554ห้องแกรนด์ฮอลส์ ศูนย์นิทรรศการปละการประชุมไบเทค เขตบางนาการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5
เรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหาร รากฐานโภชนาการและสุขภาพ”
04 สิงหาคม 2554โรงแรมอโนมา เขตปทุมวันการประชุมวิชาการเรื่อง
“สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาสู่คุณภาพการพยาบาล”
25 กรกฎาคม 2554โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีพิธีเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10
20 กรกฎาคม 2554อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กรกฎาคม 2554โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการประชุมวิชาการร่วม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
15 มิถุนายน 2554ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน พ.ศ. 2554
จุฬา ฯ - รามา ฯ - ศิริราช
28 มีนาคม 2554ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
21 ตุลาคม 2553พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปีพุทธศักราช 2552 และประจำปีพุทธศักราช 2553
27 กันยายน 2553อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัยทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ประจำปี 2553
20 สิงหาคม 2553โรงพยาบาลศิริราชงานประชุมวิชาการ “โรงเรียนแพทย์ศิริราชเพื่อสังคม 120 ปี แห่งความก้าวหน้า”
“อาคารหอสมุดศิริราช” และ “ห้องมหิดลอดุลเดช”
30 กรกฎาคม 2553อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 28
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 ธันวาคม 2552โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ซอย 22ทรงเปิดการประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับอาเซียน ครั้งที่ 5
29 ตุลาคม 2552พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2551
30 กันยายน 2552ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
การประชุมวิชาการประจำปีสมิติเวช 2552
เรื่อง “30 ปี วิชาการสมิติเวช”
03 สิงหาคม 2552อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 27
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 กรกฎาคม 2552สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน งาน 100 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ในวาระ 120 ปี สุขภาพจิตไทย
22 มิถุนายน 2552ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
การประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย”
10 กุมภาพันธ์ 2552ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีการประชุมวิชาการ
4 ทศวรรษรามาธิบดี : จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ
28 มกราคม 2552พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551
01 ตุลาคม 2551ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3
เรื่อง “ภาคีรวมใจ โภชนาการไทยมั่นคง”
05 ตุลาคม 2550อาคารกีฬาเวสน์ ๒ เขตดินแดงทรงเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทย
มีสุขภาพช่องปากที่ดี
“ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก”
03 ตุลาคม 2550ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาการประชุมวิชาการเรื่อง
"โภชนาการพอเพียง ความสุขเพียงพอ"
01 สิงหาคม 2550ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชวิทยาระดับนานาชาติ
14 มิถุนายน 2550โรงแรมตะวันนากรุงเทพ ถนนสุริวงค์การประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียกลาง ครั้งที่ 4
The 4th Central Asia Regional Congress
19 เมษายน 2550โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 9
05 มีนาคม 2550หอประชุมกองทัพเรือ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการประจำปี 2550 (ครั้งที่ 46)
“การแพทย์ชั้นเลิศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
01 กุมภาพันธ์ 2550โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
29 ธันวาคม 2549โรงแรมมิราเคิล แกรนด์การสัมมนาวิชาการ
“เรียนรู้ความสำเร็จ พันธมิตรเครือข่าย เพื่อสุขภาพแม่และเด็กไทย”
17 ตุลาคม 2549สำนักงานองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
งานวันอาหารโลก ประจำปี 2549
02 ตุลาคม 2549ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง การดูแล การใส่ใจ และการรักษาสุขภาพปริกำเนิด
Care Concern and in Perinatal Health
06 กันยายน 2549อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
01 กันยายน 2549ห้องแกรนด์ฮอลล์
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Congress of Nutrition
“โภชนบูรณาการ สู่ความพอเพียง
Intergrative Nutrition Towards
Thailand’s Sufficiency”
05 กรกฎาคม 2549อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
26 มิถุนายน 2549ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 47
และการอบรมระยะสั้นของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
26 มกราคม 2549พระที่นั่งอนันตสมาคมคำกราบบังคมทูล
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปี ๒๕๔๘
04 มกราคม 2549อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัยการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
19 ธันวาคม 2548ห้องมิราเคิล แกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่การประชุมโภชนาการ ๔๘
17 ตุลาคม 2548อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
07 กันยายน 2548อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการ
สมิติเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กรกฎาคม 2548หอประชุมกองทัพเรือ
ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
"การนำความเป็นเลิศทางการแพทย์และ
เวชปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิต"
"Excellent Medical Practices
for Better Quality of Life"
11 มิถุนายน 2548โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเปิด
“ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ”
06 พฤษภาคม 2548โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นการสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก"
05 กุมภาพันธ์ 2548โรงแรมเชอราตัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่การประชุมประจำปี ครั้งที่ 13 ของสมาคมศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือดแห่งเอเซีย
08 พฤศจิกายน 2547ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลาการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7
เรื่อง การวิจัยแร่ธาตุปริมาณน้อยในมนุษย์
18 ตุลาคม 2547สำนักงานองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
งานวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๔๗
17 ตุลาคม 2547ห้อง Event Hall 104
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
การประชุมนานาชาติ
Hemophilia 2004 World Congress
30 กรกฎาคม 2547โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีการสัมมนา เรื่อง
“สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ
ด้วยอาหารและโภชนาการ”
21 มิถุนายน 2547ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมเสนอผลงานวิจัยโครงการ
“เรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ”
14 มิถุนายน 2547อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 22
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 มิถุนายน 2547ห้องประชุมมิราเคิล บอลรูม เอบี
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
การประชุมวิชาการโภชนาการ ประจำปี ๒๕๔๗
เรื่อง “กินให้ปลอดภัย ไม่อ้วน ครบถ้วนคุณค่า”
16 กุมภาพันธ์ 2547ห้องแพลนนารีฮอลล์ 2-3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
การประชุมโรคหอบหืดระดับโรค ครั้งที่ 4
29 มกราคม 2547พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปี ๒๕๔๖