พระยศและพระตำแหน่ง
หรือราชการพิเศษในราชการทหาร                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง และเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2520


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2523


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น นายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ และประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธินอีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น นายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2523


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 13 มกราคม 2524


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศให้ พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศให้ พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น พันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2528


                   - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พันเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็น ศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2529


การดำรงพระยศ


วัน เดือน ปี พระยศ กองทัพบก พระยศ กองทัพเรือ พระยศ กองทัพอากาศ
21 ธันวาคม 2520 ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง
25 ธันวาคม 2523 พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง
1 ตุลาคม 2526 พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง
27 พฤศจิกายน 2528 พันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง
31 มกราคม 2532 พลตรีหญิง พลเรือตรีหญิง พลอากาศเอกหญิง
19 สิงหาคม 2535 พลโทหญิง พลเรือโทหญิง พลอากาศโทหญิง
15 มีนาคม 2539 พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง

พระตำแหน่งในราชการทหาร


วัน เดือน ปี พระตำแหน่ง
24 ธันวาคม 2523 อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2 มิถุนายน 2529 ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราพันเอก)
5 มีนาคม 2530 หัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
31 มกราคม 2532 ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราพลตรี) และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
7 กันยายน 2535 ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราพลโท)
15 มีนาคม 2539 ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราพลเอก)
2 สิงหาคม 2543 ศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล)
4 สิงหาคม 2553 ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ราชการพิเศษในราชการทหาร


วัน เดือน ปี พระตำแหน่ง
21 ธันวาคม 2520 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ
22 ธันวาคม 2520 ราชองครักษ์พิเศษ
25 พฤศจิกายน 2523 นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5
26 พฤศจิกายน 2523 - นายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน
- นายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์
13 มกราคม 2524 นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า