พระราชดำรัส ด้านเกษตรกรรม


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2561โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
“งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”
07 กุมภาพันธ์ 2561วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 39
03 กรกฎาคม 2560มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
03 กุมภาพันธ์ 2560วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
01 กันยายน 2559โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
12 กุมภาพันธ์ 2558วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 36
11 กันยายน 2557โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
“ข้าวไทยสู่สากล”
21 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่งาน "อพ.สธ.-แม่โจ้ ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน" กับ
งาน "แม่โจ้ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร"
16 กันยายน 2554หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2554
20 มิถุนายน 2553ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คการประชุมวิชาการนานาชาติ
ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
19 ตุลาคม 2552สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
และทรงเปิดศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก
19 ตุลาคม 2548ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมทางวิชาการ
“ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว”
17 ตุลาคม 2548สำนักงานองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ
ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
งานวันอาหารโลก ประจำปี 2548
18 พฤศจิกายน 2547สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานครงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน
09 กันยายน 2547โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ถนนราชดำริการประชุมวิชาการนานาชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการเกษตร
01 กันยายน 2547ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑
อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี
การประชุมวิชาการนานาชาติ
ว่าด้วยข้าวเพื่ออนาคต ครั้งที่ ๑