Column banner

เด็กน้อยปกากะญอ..กับโอกาสทางการศึกษา

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลานาน ด้วยทรงห่วงใยในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลการคมนาคม

  Mountainous area where schools for Karen kids situated

ในท้องถิ่นห่างไกลทางภาคเหนือ ชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ตามเทือกเขาสูงและหุบเขา

 Her Royal Highness visits Karen villages in Tak and Omkoi, Chiangmai provinces to see problems for herself

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 

Her Royal Highness visit Community Learning Centre in Omkoi district

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยม
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่จังหวัดตากและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทอดพระเนตรพัฒนาการของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ

Weight check as a part of health monitoring

ครูดอยในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา นอกจากสอนหนังสือเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่
คือชาวบ้านในหมู่บ้านแล้ว ยังมีหน้าที่ติดตามพัฒนาการความเจริญเติบโตของเด็ก
และดูแลสุขภาพอนามัยอีกด้วย

School children in an Omkoi community learning centre

เด็กนักเรียนชาวปกากะญอที่บ้านแม่ระอาใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ได้เรียนหนังสือในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่น