Column banner

การพระราชทานเงินจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ และกองทุน กพด.

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยงานด้านการพัฒนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จากประสบการณ์ที่ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกลคมนาคม ทรงเห็นว่าราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารเป็นผู้ด้อยโอกาส ในขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นก็มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นได้ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในรูปของการจัดทำโครงการพัฒนา และการช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและเดือดร้อน  

     ในแต่ละปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำเงินที่มีหน่วยงาน องค์กร คณะบุคคลและประชาชนได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” และ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ไปจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ พระราชทานเป็นทุนการศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เงินพระราชทานจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

     ๑. พระราชทานทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และทุนการศึกษาสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริฯ
     ๒. พระราชทานค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสุขาฯ
     ๓. พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ
     ๔. พระราชทานเงินเดือนอาจารย์
     ๕. พระราชทานทุนการศึกษาครู
     ๖. พระราชทานค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
     ๗. ถวายปัจจัยบำรุงวัดและมัสยิด
     ๘. พระราชทานค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
     ๙. พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

เงินพระราชทานจาก กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กนักเรียนชาวปกากะญอ
ในศูนย์การเรียนชุมชน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


     ๑. พระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ จำนวน ๓,๙๑๐ คน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๑,๔๔๐ คน
     ๒. พระราชทานค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน อาคารเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา หอพักครู หอพักนักเรียน โรงอาหาร ระบบประปาโรงเรียน ถังเก็บน้ำฝน ฯลฯ
     ๓. พระราชทานค่าข้าวสาร นมผง น้ำตาลทราย อาหารเสริม สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
     ๔. พระราชทานค่าตอบแทนครูอาสา ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ค่าเบี้ยเลี้ยง
     ๕. พระราชทานค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทาน
     ๖. พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอต่างๆ  สำหรับจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจน
     ๗. พระราชทานหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ แก่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
     ๘. พระราชทานเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎรในชุมชน 

  อาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   

 เงินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๕๑

          ระยะเวลา            เงินพระราชทานจาก          เงินพระราชทานจาก             รวมปีละ
       (พุทธศักราช)         ทุนการกุศลฯ (บาท)             ทุน กพด. (บาท)                (บาท)

          ๒๕๔๐                            -                      ๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒        ๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒
          ๒๕๔๑                ๗๔,๙๘๔,๖๓๖.๐๒        ๑๗,๕๓๔,๗๓๔.๙๔        ๙๒,๕๑๙,๓๗๐.๙๖
          ๒๕๔๒                ๕๓,๔๐๔,๕๘๓.๙๒         ๒๒,๘๗๐,๑๗๒.๖๐      ๗๖,๒๗๔,๗๕๖.๕๒
          ๒๕๔๓                 ๔๒,๕๑๖,๓๓๖.๐๐          ๒๘,๓๒๓,๖๖๖.๙๑         ๗๐,๘๔๐,๐๐๒.๙๑
          ๒๕๔๔             ๑๐๓,๘๕๗,๖๒๗.๘๖         ๒๖,๗๗๐,๒๙๔.๙๑       ๑๓๐,๖๒๗,๙๒๒.๗๗
          ๒๕๔๕            ๑๐๔,๕๘๗,๗๗๗.๖๕           ๙,๓๑๒,๙๙๕.๖๘        ๑๑๓,๙๐๐,๗๗๓.๓๓
          ๒๕๔๖              ๑๐๕,๙๓๖,๔๖๐.๙๑          ๓๐,๖๘๓,๘๑๒.๒๒        ๑๓๖,๖๒๐,๒๗๓.๑๓
          ๒๕๔๗               ๑๑๒,๖๐๗,๐๐๓.๒๑         ๒๕,๔๕๙,๓๓๑.๒๘       ๑๓๘,๐๖๖,๓๓๔.๔๙
          ๒๕๔๘             ๑๙๘,๑๔๑,๙๒๘.๙๒         ๓๙,๓๗๘,๗๗๒.๔๑       ๒๓๗,๕๒๐,๗๐๑.๓๓
          ๒๕๔๙              ๑๖๒,๐๔๒,๕๘๓.๖๐           ๒๙,๐๗๖,๖๐๖.๑๑       ๑๙๑,๑๑๙,๑๘๙.๗๑
          ๒๕๕๐              ๓๐๗,๘๙๙,๘๔๔.๓๖          ๒๕,๕๒๙,๙๑๓.๐๐     ๓๓๓,๔๒๙,๗๕๗.๓๖
          ๒๕๕๑              ๑๑๒,๔๒๙,๗๘๐.๓๑          ๗๐,๙๖๗,๑๑๔.๔๘      ๑๘๓,๓๙๖,๘๙๔.๗๙

      รวมจำนวน     ๑,๓๗๘,๔๐๘,๕๖๓.๒๖     ๓๖๕,๒๓๖,๕๖๗.๔๗    ๑,๗๔๓,๖๔๕,๑๓๐.๗๓